fbpx
Szkoła Jazdy Ekspert - Wrocław
Kursy na prawo jazdy we Wrocławiu od 799 PLN.

Państwowy egzamin teoretyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest przez egzaminatora WORD. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego jest koniecznym warunkiem umożliwiającym przystąpienie do egzaminu praktycznego. Podstawą do uzyskania pozytywnego wyniku całego egzaminu jest uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Biuro obsługi osób zdających WORD po przyjęciu wymaganych dokumentów od osoby zdającej egzamin na prawo jazdy:

 1. sprawdza prawidłowość ich wypełnienia i weryfikuje z dokumentem tożsamości;
 2. rejestruje osobę w ewidencji osób egzaminowanych;
 3. wyznacza termin egzaminu i wydaje zaświadczenie o jego wyznaczeniu.

Przygotowana zostaje imienna lista osób zakwalifikowanych w danym dniu na egzamin.

W sali egzaminacyjnej znajduje się 15 stanowisk egzaminacyjnych i jedno stanowisko egzaminatora przeprowadzającego egzamin.

Po wejściu do sali egzaminacyjnej egzaminator prowadzący egzamin sprawdza tożsamość osób oraz zgodność danych osobowych w dowodzie osobistym, paszporcie lub karcie pobytu z danymi zawartymi w systemie komputerowym i na liście osób zakwalifikowanych oraz przydziela osobie stanowisko egzaminacyjne podając jego numer.

Egzaminator wyjaśnia szczegółowe zasady egzaminu, podając:

 1. zakres, formę i czas trwania,
 2. kryteria oceny egzaminu,
 3. sposób udzielania odpowiedzi i dokonywania poprawek,
 4. informację o zakazie posługiwania się wszelkimi pomocami bądź opuszczania sali bez zgody egzaminatora pod rygorem przerwania egzaminu i uzyskania wyniku negatywnego.

Egzaminator upewnia się o zrozumieniu zasad egzaminu, które podał.

Po wykonaniu tych czynności egzaminator uruchamia urządzenie egzaminacyjne i obserwuje osoby zdające podczas trwania całego egzaminu.

FORMA I CZAS TRWANIA EGZAMINU TEORETYCZNEGO

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu z użyciem komputerowego programu egzaminacyjnego i sprzętu w postaci komputera, monitora i specjalnej klawiatury egzaminacyjnej.

Egzamin polega na udzieleniu odpowiedzi na 18 pytań wylosowanych przez system komputerowy.

Udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w teście polega na wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C wszystkich odpowiedzi prawidłowych. Jest to test wielokrotnego wyboru. Odpowiedź prawidłowa może być jedna, dwie lub trzy. Każde pytanie ma co najmniej jedną odpowiedź prawidłową.

Błędem jest wybór niewłaściwej odpowiedzi lub nie wybranie wszystkich prawidłowych odpowiedzi. Pozytywna odpowiedź na pytanie egzaminacyjne polega na zaznaczeniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi na dane pytanie.

Egzamin teoretyczny trwa 25min i dopuszcza się popełnienie 2 błędów. Znaczy to, że

udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 16 pytań daje ocenę pozytywną. Osoba zdająca może wykorzystać cały przeznaczony na egzamin czas. Zwykle zdający potrzebują 10 – 15 minut na rozwiązanie całego testu.

ZAKRES EGZAMINU

Egzamin teoretyczny obejmuje wiadomości wymagane od kierowcy zdającego na prawo jazdy określonej kategorii. W tym przypadku jest to kategoria B. Egzamin obejmuje również wiadomości dotyczące jazdy z przyczepą lekką.

Wszystkie pytania zakwalifikować można do określonych kategorii. Komputer zawsze losuje określoną ilość pytań z każdej z tych kategorii.

Pytania nr 1 – 3 – znaki drogowe ogólnego stosowania

Pytania nr 4 – 6 – pierwszeństwo przejazdu, skrzyżowania, włączanie się do ruchu

Pytanie nr 7 – 8 – manewry na drodze (zmiana kierunku jazdy i pasa ruchu, wyprzedzanie)

pytanie nr 9 – zachowanie wobec innych (przejścia dla pieszych, przejazdy kolejowe)

Pytanie nr 10 – sytuacje nietypowe ( postój, zatrzymanie, holowanie, zachowanie

podczas wypadku)

Pytanie nr 12 – pierwsza pomoc przedlekarska

Pytanie nr 13 – prędkość i hamowanie

Pytanie nr 14 – znaki drogowe specjalistyczne

Pytanie nr 15 – 16 – używanie pojazdu (pojazdy uprzywilejowane, usuwanie

pojazdów, dowody rejestracyjne)

Pytanie nr 17 – technika kierowania pojazdem

Pytanie nr 18 – obsługa techniczna pojazdu

Odpowiedzi na wszystkie pytania egzaminacyjne przedstawione zostały podczas szkolenia w OSK. Odpowiedzi należy kojarzyć z poszczególnymi przepisami prawa o ruchu drogowym a nie z obrazkami i zdjęciami w testach. Pamiętać w związku z tym należy, że takie samo zdjęcie lub rysunek może wystąpić z różnymi pytaniami i odpowiedziami. Należy zawsze i bezwzględnie czytać dokładnie pytania i odpowiedzi, zwracając uwagę na każde słowo.

SPOSÓB UDZIELANIA ODPOWIEDZI I DOKONYWANIA POPRAWEK

Po uruchomieniu programu komputerowego na monitorach stanowisk egzaminacyjnych pojawiają się dane identyfikacyjne osoby zdającej:

 1. nazwisko i imię
 2. nr PESEL
 3. adres
 4. kategoria prawa jazdy

Jeżeli osoba zdająca stwierdzi nieprawidłowości danych widocznych na monitorze, powinna zgłosić to egzaminatorowi.

Przed rozpoczęciem właściwego egzaminu na ekranie monitora pojawia się egzamin próbny, Służy do zapoznania się z działaniem klawiatury egzaminacyjnej. Nie jest on oceniany i nie ma wpływu na wynik egzaminu zasadniczego. Udzielanie odpowiedzi na pytania egzaminu próbnego nie jest obowiązkowe.

Zostanie on uruchomiony po naciśnięciu przycisku START. Test ten trwa 5 minut i kończy się wraz z upływem tego czasu lub w momencie naciśnięcia przez osobę zdającą przycisku KONIEC. Czas pozostały do zakończenia testu próbnego widoczny jest na monitorze

Test próbny oznaczony jest na ekranie napisem PRÓBA i jest taki sam na wszystkich stanowiskach egzaminacyjnych.

Po zakończeniu testu próbnego system komputerowy generuje egzamin właściwy.

 

FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH PRZYCISKÓW KLAWIATURY EGZAMINACYJNEJ

 

A B C – klawisze udzielania odpowiedzi na pytanie. Naciśnięcie klawisza powoduje
podświetlenie pola odpowiedzi na czarno.

 

POPRZEDNIE (TAK) – powoduje powrót do poprzedniego pytania i jego ponowne
wyświetlenie wraz z udzielonymi odpowiedziami. Przycisk ten służy do powrotu do
pytania, na które zdający udzielił już odpowiedzi i daje możliwość zmiany
odpowiedzi. Dokonuje się to poprzez naciśnięcie przycisku A, B, C co powoduje
anulowanie odpowiedzi i zmianę podświetlenia na białe a następnie naciśnięcie
przycisku A, B, C co powoduje udzielenie odpowiedzi i zmianę podświetlenia na
czarne.

 

NASTĘPNE (NIE) – powoduje przejście do pytania następnego i jego wyświetlenie

 

ZMIANA KATEGORII – występuje na ekranie tylko wówczas, gdy kandydat zdaje egzamin
jednocześnie na więcej niż jedną kategorię prawa jazdy i daje kandydatowi
możliwość dowolnego przemieszczania się między pytaniami przypisanymi do
testów różnych kategorii prawa jazdy.

 

Test zostanie zakończony po upływie 25 minut lub po naciśnięciu przez zdającego przycisku KONIEC. Ukaże się na ekranie pytanie „czy na pewno chcesz zakończyć test?” i możliwość wyboru odpowiedzi TAK lub NIE oraz informacje o tym na ile pytań brakuje odpowiedzi. Jeżeli zdający naciśnie przycisk NIE, to istnieje możliwość powrotu do pytań i kontynuowanie egzaminu. Przycisk TAK kończy egzamin. Następuje podsumowanie i na ekranie pojawiają się wyniki końcowe, tzn. wynik egzaminu i ilość popełnionych błędów.

Po zapoznaniu się z wynikami zdający powinien zakończyć go klawiszem ZATWIERDŹ. Jeżeli tego nie zrobi, system zatwierdzi wynik egzaminu po upływie czasu przeznaczonego na egzamin.

Przez cały czas trwania egzaminu na ekranie pokazywany jest czas, jaki pozostał do końca egzaminu. Są także widoczne pola z numerami pytań. Pola pytań, na które udzielone zostały odpowiedzi zmieniają kolor z białego na czarny.

Po zakończeniu egzaminu, jego wyniki przesyłane są automatycznie do biura obsługi WORD a osoby, które zdały egzamin z wynikiem pozytywnym, czekają na egzamin praktyczny.